Koripallo.com

Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Viestejä
1 228
Lähdin pohtimaan mistä seuroista suomalaiset huippupelaajat tulevat, joten jaottelin ulkomailla pelaavat ammatilaiset sekä Korisliigan, 1. Divisioonan ja A-poikien SM-sarjan pelaajat kasvattajaseuroittain.

Lähteenä käytin Basket.fi kokoonpanolistoja ja kasvattajaseuratietoja siltä osin, kuin ne pitävät paikkansa. Jos löydätte virheitä, korjatkaa!

Tämä tutkimus ei luonnollisesti kerro koko totuutta, koska kaikki kategorian sisällä olevat pelaajat eivät ole samanarvoisia (esim. ulkomaan ammattilaiset Petteri Koponen vs. Iikka Mäki). Lisäksi tietyt seurat (ToPo ja Honka) ilmoittavat esimerkiksi kaikki A-juniorit 1. divisioonan kokoonpanoon, jolloin divari-statuksen pelaajiksi lasketaan sellaisiakin, jotka eivät tule koskaan kyseistä sarjaa pelaamaan. Ja vielä viimeiseksi, muissa sarjoissa (esim. alueelliset miesten 2. divisioonat) pelaa sellaisia pelaajia, jotka voitaisiin hyvinkin noteerata tässä tutkimuksessa.
Seura
Ulkomaat
Korisliiga
Divisioona
A-juniorit
Masu-Basket
Petteri Koponen
Sasu Salin
Iikka Mäki
Jarkko Kyllönen
Sad Niskanen
Teemu Rintala
Nikolas Rajala
Julius Rajala

Kaarinan Ura
Ville Kaunisto
Emir Sulejmanovic
Matti Nuutinen
Samu Kaaresvirta
Joona Forsström
Oskari Virolainen
Erkka Lahti
Niilo Lehtilä
Teemu Ritanotko
Jussi-Pekka Saari
Petri Kallio
Santeri Kanervo
Samu Silenius
Leo Raivonen
Markus Suomi
Anssi Hautaviita
Joni Luolamaa
Matias Suomi
Tatu Savonvirta
Jyri Salminen
Tampereen Pyrintö
Joonas Cavén
Antero lehto
Antti Nikkilä
Osku Heinonen
Jesse Niemi
Niko Mattila
Kristian Rasinaho
Miikka Marttinen
Petri Heinonen
Jaakko Suomalainen
Tuomas Sukanen
Severi Liljeberg
Santeri Suomalainen
Pekka Setälä
Toni Savino
Justus Kilpeläinen
Santeri Liljeberg
Eero Ali-Tolppa
Robert Koli
Olli Aalto
Lassi Kilpinen
Antti Kaatiala
Topias Heinisuo
Michael Vuorio
Topias Palmi
UU-Korihait
Gerald Lee
Mikael Herbert
Aleksi Peltonen
Jalmari Salaterä
Oskari Korhonen
Cedric Latimer


Forssan Koripojat
Tuukka Kotti
Turkka Rikkonen
Mikko Jalonen
Jukka Kataja
Markus Molenius
Niki Tuorila
Henri Kotavuo
Mika Suokas
Matias Toivonen
Tero Into
Esa Mäki-Tulokas

Torpan Pojat
Shawn Huff
Joel Heinikoski
Ilpo Pehkonen
Panu Vertio
Ilkka Sirola
Johnny Laakkonen
Lassi Kainulainen
Aapeli Huovinen
Joakim Jousisto
Calle Adolfsson
Tomas Yrjö-Koskinen
Joni Herrala
Thomas Westerholm
Henri Niemistö
Karl Engelvuori
Rasmus Malmgren
Elias Eerikinharju

Turun NMKY
Teemu Rannikko
Henri Hyppönen
Juha Sten
Sakari Salminen
Juho Virtanen
Jan-Axel Alanko
Leevi Valtanen
Timka Jaakkola
Joonas Vaissalo
Johan Castrén
Ville Salli
Tuomas Soinio
Erwin Laiho
Jere Valtonen
Oskari Immonen
Dariush Hazrati
Olli Alonen
Jokke Junell
Keravan Kori-80
Samuel Haanpää
Jukka Matinen

Ronny Eriksson
Eetu Teljo
Henry Alatyppö
Kalle Kinnunen
Namika Lahti

Vesa Mäkäläinen
Ville Pekkola
Vesa Heinonen
Jimi Koskinen
Ville Mäkäläinen
Sami Pekkola
Roope Suonio
Juha Korhonen
Aleksi Alanen
Valtteri Mäkäläinen
Sebastian Booker
Otto Aalto
Sebastian Cakici
Olli Kaunomäki
Valtteri Virtanen
Mikko Ovaska
Reijo Ojanen
Vili Suntinen
Jani Suni
Roope Pääkkönen
Aker Sharef
Eetu Hyyppä
Rene Ruponen
Lauri Helminen
Roni Byman
Akseli Ala-Sankola
Iisak Vataja
Santeri Salonen
Aku Kämäri
Lauri Salovaara
Aleksanteri Ahola
Santeri Kurki
Karri Oivanen
Luukas Paavola
Anttoni Kosonen
Teemu Lemetti
Jussi Loipponen
KTP

Joonas Lehtoranta
Milos Dobras
Joel Juusti
Michael Pounds
Mikko Ahdepelto
Juho Lehtoranta
Sampo Vekkilä
Sami Ikävalko
Joni Harjula
Sauli Silvonen
Topias Suortti
Miika Marttila
Otto Kilpeläinen
Jesse Luotio
Samuli Hakala
Turo Veini
Emil Honkanen
Reko Valkeila
Miki Kuusisto
Jason Perheenmies
Santeri Bremer
Jerome Röpelinen
Salon Vilpas

Jussi Savolainen
Tommi Huolila
Riku Ahonen
Ilmari Kallio
Roope Ahonen
Vladimir Chepurnoy
Jere Aalto
Mikko Mäkinen
Jesse Virtanen
Waltteri Vihiniemi
Hannes Eskola
Riku Lehto
Pantterit

Kimmo Muurinen
Aleksi Akpaso
Atte Perttu
Tuukka Kulha
Miikka Mikkonen
Marcel Liukko
Stefan Beatovic
Harri Hohteri
Aleksi Kantonen
Mika Nikitenkov
Miro Myöhänen
Kouvot

Erno Johansson
Petteri Niemi
Juuso Mäenpää
Jussi Kukkonen


Tapiolan Honka

Carl Lindbom
Juho Nenonen
Viljami Vanjoki
Juho Helenius
Ville Puotila
Leo Tarjanne
Visa Tarjanne
Kalle Naapi
Tuomas Ebeling
Anton Odabasi
Anselmi Vanjoki
Vile Wuorenjuuri
Villematti Kopio
Robin Nordman
Herni Paulamäki
Eemeli Karell

Oulun NMKY

Jussi Eskola
Samuli Vanttaja
Jari Vanttaja
Jukka Ohtonen
Tuukka Sorri
Teemu Junila
Panu Kanervo
Juho Niemi
Neri Cruz
Tomi Yrjänheikki
Juho Teppo
Santtu Keinonen
Jyri Laakso
Jani Vostrakov
Aleksi Kemppainen

Pussihukat

Timo Heinonen
Mikko Koivisto
Antto Nikkarinen
Jukka-Pekka Väänänen
Jarkko Aho

Oskar Michelsen
Tuure Takala
Lappeenrannan NMKY

Anttoni Tapio
Henri Välimaa
Anton Kankaanpää


Loimaan Korikonkarit

Jani Kivinen
Toni Karppinen
Eereo Aaltonen


HoNSU

Sami Lehtoranta
Niko Malinen
Harri Kalteenmäki
Ville Lehtonen
Miska Kierros
Niko-Pekka Pantsu
Samir Itani
Jussi Ruuskanen
Topias Kuukkanen
Miikka Markkanen
Juuso Konttinen
Kalle Kuokkanen
Olli Lehtonen
Tommi Särkkä

Äänekosken Huima

Aleksi Huuskonen
Antti Kanervo
Markus Santa
Sami Kajander
Toni Ovaskainen
Pekka Karvonen
Jarmo Uecker
Otto Jämsen
Attte Jämsen
Henri Kajander
Joni Hautsalo
Sami Mäntymaa

BC Nokia

Henri Hirvikoski
Aleksi Koskinen
Tomi Papinoja
Ville Tuominen
Tomi Kankaanpää
Tino Mäkelä
Shawn Hopkins
Henri Jokinen

JKS

Ville Viita
Matias Ojala
Valtter Kortelainen
Jesse Viita
Nikke Takala
Riihimäen Kolmoskori

Ilkka Vuori
Janne Rekola
Tuomas Vietola
Akepekka Järvinen
Peli-Karhut

Joona Karppinen
Jouko Järvinen

Santeri Mäntynen
Lapuan Korikobrat
(Jussi Turja)
Ilari Seppälä
Antti Keski-Koukkari
Juho Kauro
Jori Turja
Jussi Salo
Niko Övermark
Panu Peltokangas
Juhamatti Turja
Ville Turja
Tuomo Mäenpää

Helsingin NMKY

Hanno Möttölä
Tero Laitinen
Jura Ratia
Mikael Holme
Eetu Nieminen
Mici Eestilä
Juuso Kauppinen
Joakim Kiiski
Kristofer Clement
Juha Kukkonen
Karri Kallela
Erik Clement
Tarmo Rista
Otto Hyvönen
Ville Karpio
Otso Laakkonen
Atte Keskitalo
Säynätsalon Riento

Petri Virtanen
Ville-Pertti Lind
Tom Martikainen
Kosti Naukkarinen
Ville.Markus Aho
Sami Salmenkivi
Jarno Lehto

Espoo Basket Team

Eldar Skamo
Julius Pehkonen
Oscar Andersen
Daniel Dolenc
Niko Höglund

Porvoon Tarmo

Pyry Rainamaa
Anssi Nieminen
Kasimir Hytönen
Eemil Oikari
Johan Wickholm

Hyvinkään Ponteva

Samuli Oja
Henri Ventoniemi
Henri Vihavainen
Mikko Jämsä
Roope Myyryläinen
Aleksi Laurila
Patrik Törn
Leo Litja
Vaasan Salama

Olli Ahvenniemi
Michael Myllyniemi
Pekka Jurvanen
Dimitri Doubitski

Sykki

Antti Niskanen
Totti Tyynilä
Antti Lankinen

Kankaantaan Kisa

Pasi Riihelä
Timo Riihelä

Raholan Pyrkivä

Alex Vaenerberg

Ville Nieminen
Markus Tanhuanpää
Oskari Virtanen
Naantalin Koripalloilijat

Miska Ahokas

Ville Hänninen
Heinäveden Hyrske

Ilari Tolvanen


Kauhajoen Karhu

Joonas Sihto


Karhulan Veikot

Asmo Lehtinen


Loviisan Koripallohokki

Tuomas Iisalo


Vimpelin Veto

Santeri Latvala


Visa-Basket

Eero Lehtinen


Laukaan Urheilijat


Jaakko Björk
Jere Luoma
Jarno Nissinen

Basket Savonlinna


Timo Manninen
Mika Manninen

Wartti Basket


Otto Teileri
Markus Vallila
Mikael Kauhanen
Rekolan Urheilijat


Mika Nuolivirta
Peetu Drockila
Kiimingin Riento


Jani Siivikko

Leppävaaran Pyrintö


Teemu Sulonen

Raahen Koripalloilijat


Ismo Lindstedt

Tampereen NMKY


Jari Pulkkinen

Touhun Pojat Lauttasaari


Henrik Siven

Mesuca-BasketSanteri Himanto
Jere Suominen
Vesa-Pekka Laine
Juho Suutari
Hukkabasket SipooNiklas Aalto
Isojoenrannan SisuRoope Lindfors
Mikkelin NMKYSamuli Kuusisto
Noormarkun KoittoEero Koivumäki
Orimattilan JymyJanne Keskevaari
Perniön UrheilijatRiku Koski

Huomioita:

• Maantieteellinen jakauma ei aiheuta yllätyksiä: eniten pelaajia tulee pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa, Keski-Uusimaa), Turun seudulta (Turku, Kaarina, Salo, Uusikaupunki), Pirkanmaalta (Tampere, Nokia), Keski-Suomesta (Jyväskylä, Äänekoski, Säynätsalo) sekä Kymenlaaksosta (Kotka, Kouvola, Lahti). Lisäksi Forssa on pitänyt hyvin pintansa perinteisenä korispaikkakuntana. Ilahduttavaa on huomata kuinka paljon pelaajia Pohjanmaalta (Lapua, Vaasa, Vimpeli, Kauhajoki) ja Oulusta on tullut valtakunnallisille kentille. Itä-Suomi laahaa vielä muiden perässä.

• Namika Lahti, Pyrintö ja KTP ovat selvästi tehokkaimmin pelaajia tuottavat seurat. Suurista seuroista Honka, ToPo ja HNMKY ovat puolestaan selviä alisuorittajia. Pääkaupunkiseudulla huippupelaajat tulevat enemmänkin pienemmistä seuroita, kuten MaSu, Pantterit, PuHu ja Kori-80.

• Turussa ja Jyväskylässä olisi pelaajatuotantoa elättämään Korisliigajoukkuetta. Nykyisistä Korisliigajoukkueista Karhu, Bisons, Kataja, Kouvot ja Lappeenranta ovat tällä hetkellä eniten muiden kasvattamista pelaajista riippuvaisia.

Lopuksi mielenkiintoinen harjoitus: miltä sarjat näyttäisivät, jos kaikki pelaajat edustaisivat kasvattajaseuraansa? Huomioon otetaan sekä yo. taulukossa olevat pelaajat että kullekin joukkueelle kolme keskitason ulkomaalaispelaaja. Sarjat jaettu kahteen kastiin, muuten joukkueet satunnaisessa järjestyksessä.

Korisliiga

• MaSu-Basket (Koponen, Salin, Jenkki, Jenkki, Jenkki, penkiltä Kyllönen, Mäki, Niskanen, J Rajala ja Rintala)
• Pyrintö (Jenkki, Lehto, Jenkki, Jenkki, Nikkilä, penkiltä Mattila, Niemi, O Heinonen, Cavén ja P Heinonen)
• PuHu (Jenkki, Koivisto, Jenkki, Heinonen, Jenkki, penkiltä Nikkarinen, Aho, Väänänen ja Michelsen)
• FoKoPo (Jenkki, Jenkki, Kataja, Kotti, Jenkki, penkiltä Jalonen, Rikkonen, Molenius ja Mäki-Tulokas)
• Namika Lahti (Jenkki, Jenkki, Ville Mäkäläinen, Vesa Mäkäläinen, Jenkki, penkiltä Suonio, Kaunomäki, Ojanen, Alanen ja S Pekkola)
• TuNMKY (Rannikko, Sten, Jenkki, Jenkki, Jenkki, penkiltä Valtonen, Hazrati, Salminen ja Alanko)

• Korihait (Jenkki, Jenkki, Latimer, Jenkki, Lee, penkiltä Salaterä ja Herbert)
• Ura (Jenkki, Jenkki, Nuutinen, Kaunisto, Jenkki, penkiltä Kallio, Kaaresvirta, Lehtilä, Lahti ja Sulejmanovic)
• Kori-80 (Jenkki, Jenkki, Haanpää, Matinen, Jenkki, penkiltä Haanpään veljekset ja Isä-Haanpää sekä junnuja)
• KTP (Jenkki, Pounds, Juho Lehtoranta, Jenkki, Jenkki, penkiltä Ikävalko, Joonas Lehtoranta, Harjula, Silvonen ja Dobras)
• Honka (Jenkki, A Vanjoki, Jenkki, Lindbom, Jenkki, penkiltä Kopio, Naapi, V Vanjoki, Odabasi ja Nenonen)
• HNMKY (Jenkki, Holme, Jenkki, Jenkki, Möttölä, penkiltä K Clement, Ratia, Kauppinen, Nieminen ja Laitinen)

Divari

• Vilpas (Jenkki, Roope Ahonen, Huolila, Jenkki, Jenkki, penkiltä Riku Ahonen, Kallio, Savolainen ja Chepurnoy)
• Kolmoskori (Vuori, Viertola, Jenkki, Jenkki, Jenkki, penkiltä Järvinen, Rekola)
• HoNSU (Jenkki, Malinen, Jenkki, Lehtoranta, Jenkki, penkiltä Kierros ja Markkanen)
• Huima (Huuskonen, Kanervo, Jenkki, Jenkki, Jenkki, penkiltä Mäntymaa, S Kajander ja Uecker)
• SäyRi (Virtanen, Jenkki, Jenkki, Lind, Jenkki, penkiltä Naukkarinen)
• ToPo (Jenkki, Vertio, Huff, Jenkki, Jenkki, penkiltä Pehkonen, Heinikoski, Sirola ja Laakkonen)
• Pantterit (Jenkki, Kulha, Jenkki, Muurinen, Jenkki, penkiltä Beatovic, Akpaso ja Perttu)

• ONMKY (Jenkki, Eskola, Jenkki, S Vanttaja, Jenkki, penkiltä Kemppainen, Teppo, Ohtonen, Laakso ja J Vanttaja)
• BC Nokia (Koskinen, Hirvikoski, Jenkki, Jenkki, Jenkki, penkiltä Kankaanpää, Hopkins ja Jokinen)
• Vilpas (Jenkki, Roope Ahonen, Huolila, Jenkki, Jenkki, penkiltä Riku Ahonen, Kallio, Savolainen ja Chepurnoy)
• Korikobrat (Seppälä, Jussi Turja, Jenkki, Jenkki, Jenkki, penkiltä V Turja, Kauro)
• EBT (Jenkki, Jenkki, Skamo, Dolenc, Jenkki, penkiltä Pehkonen, Höglund ja Suotamo)
• KanKi (Jenkki, T Riihelä, Jenkki, P Riihelä, Jenkki, koko kausi vedetään viidellä)


edit. Uran miehet
 
Viestejä
460
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Ura Basketista ulkomailla pelaavat Ville Kaunisto ja Emir Sulejmanovic
 
Viestejä
449
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Hattu päästä upealle taustatyölle, osittain yllättävää tietoa, mutta toisaalta: näinhän se on.

Kyllä on todella harvinainen seura joka on pystynyt kolme oikeasti pelaavaa urheilijaa kasvattamaan liigatasolle. Jokainen juniorivalmentaja, joka on ollut valmentamassa nuorta, myöhemmin liigaan noussutta pelaaja, ansaitsisi paljon enemmän kuin sulan hattuunsa.

Hongan ja Topon sijoitus tuossa rankingissa on jopa alhaisempi kuin odotin.

Tietysti tuo lista elää vuosittain mutta antaa kyllä oikean kuvan tästä hetkestä.

Kiitos vaivannäöstä.
 
Viestejä
1 083
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Mielenkiintoista, kiitos!
 
Viestejä
1 718
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

E440 sanoi:
Mielenkiintoista, kiitos!
Sama, laittaisin myös :ylos: jos onnistuisi!
 
Viestejä
1 797
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Hienoa, että joku on viitsinyt laittaa mustaa valkoisella asiasta, josta usein tulee mutu-tuntumalla väittelyitä tai ainakin keskusteluita.

Kiitos!
 
Viestejä
1 447
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Mississippi sanoi:
Tietysti tuo lista elää vuosittain mutta antaa kyllä oikean kuvan tästä hetkestä.

Listahan kertoo aika paljon siitä, miten seura on hoitanut asioitaan aikaisemmin (pelaajasta riippuen jopa 10-20 vuoden tähtäimellä) eikä välttämättä niinkään siitä, miten asioita seuroissa hoidetaan tällä hetkellä. Pelaajat on kuitenkin pääsääntöisesti vuosina 80-95 -syntyneitä, joiden "pohjat" on tehty useita vuosi sitten.

Mielenkiintoinen listaus ja hatunnosto kaikille kasvattajille!
 
Viestejä
2 290
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Onkos tuolla yhteenliittyneitä seuroja? Ainakin KanKi on käsittäkseni käytännössä nykyinen BC Nokia.
 
Viestejä
1 228
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Alla taulukko kasvattajaseuroista tämän kauden kokoonpanojen perusteella.

Lähteenä käytetty Basket.fi kokoonpanolistoja ja kasvattajaseuratietoja siltä osin, kuin ne pitävät paikkansa.Taulukko on jaettu sen pituuden vuoksi kahteen viestiin.

Ulkomaat Korisliiga M1DA M1DB A-SM


MaSu-Basket
Petteri Koponen -88 Jarkko Kyllönen -87 Kristian Nurminen -93 Jussi Laurila -94
Sasu Salin -91 Teemu Rintala -87 Julius Rajala -94 Taavi Järvi -94
Iikka Mäki -94 Sad Niskanen -88 Marius Van Andringa -94
Petteri Ruutiainen -95
Kevin Ots -95

Tapiolan Honka
Killian Cato -92 Juho Nenonen -87 Viljami Vanjoki -86 Visa Tarjanne -93 Henri Paulamäki -94
Anton Odabasi -95 Juho Helenius -91 Anselmi Vanjoki -88 Robert Kankfelt -94 Valtteri Muroke -95
Carl Lindbom -91 Kalle Naapi -93 Matti Meldo -96
Villematti Kopio -92 Ville Puotila -93 Topi Halme -96
Ville Wuorenjuuri -95 Leo Machana -96
Leo Tarjanne -95
Okko Järvi -96

Kaarinan Ura
Ville Kaunisto -82 Samu Kaaresvirta -81 Oskari Virolainen -93 Tatu Savonvirta -95 Juho Särkkä -95
Emir Sulejmanovic -95 Matti Nuutinen -90 Samu Silenius -93 Oskar Hirvinen -96
Anssi Hautaviita -93 Joonas Hoisko -96
Teemu Ritanotko -94 Konsta Tuominen -96
Joona Forsström -95
Erkka Lahti -95
Matias Suomi -95
Eero Lindholm -96
Riku Laine -97

Tampereen Pyrintö
Joonas Cavén -93 Antti Nikkilä -78 Ilari Kärkönen -91
Antero Lehto -84 Toni Savino -92
Petri Heinonen -88 Miikka Marttinen -92
Jesse Niemi -90 Santeri Liljeberg -92
Tuomas Sukanen -91 Niko-Pekka Pantsu -93
Osku Heinonen -92 Santeri Suomalainen -93
Justus Kilpinen -93 Severi Liljeberg -94
Kristian Rasinaho -93 Robert Koli -95
Topias Palmi -94
Niko Mattila -94

FoKoPo
Tuukka Kotti -81 Jukka Kataja -82
Mikko Jalonen -82
Turkka Rikkonen -85
Markus Molenius -92
Henri Kotavuo -93

Korihait
Gerald Lee -88 Cedric Latimer -87
Mikael Herbert -93
Oskari Korhonen -93
Aleksi Peltonen -94
Daniel Herbert -94

Salon Vilpas
Roope Ahonen -90 Jussi Savolainen -86 Lauri Järvinen -85
Ilmari Kallio -92
Jesse Virtanen -95
Tommi Huolila -93

Torpan Pojat
Shawn Huff -84 Ilpo Pehkonen -89 Johnny Laakkonen -94 Konsta Huovinen -92 Aapeli Huovinen -94
Joel Heinikoski -92 Ilkka Sirola -86 Taavi Lapila -93 Lassi Kainulainen -94
Joni Herrala -94 Thomas Westerholm -95
Henri Niemistö -96 Karl Engelvuori -95
Elias Eerikinharju -96
Lassi Nikkarinen -97

Kolmoskori
Lauri Toivonen -91 Ilkka Vuori -86
Tuomas Viertola, -90

TuNMKY
Teemu Rannikko -80 Mikael Sandberg -91 Lauri Kuuluvainen -92 Sakari Salminen -87
Juhan Mikone -90
Eikka Lehtonen -91
Oskari Immonen -93
Timka Jaakkola -94
Tuomas Soinio -94
Dariush Hazrati -94
Jokke Junell -94
Jere Valtonen -95

Namika Lahti
Roope Suonio -82 Kaziwa Shiwan -84 Roope Pääkkönen -94
Ville Mäkäläinen -85 Aki Rantanen -90 Rene Ruponen -94
Olli Kaunomäki -86 Santeri Salonen -94
Vesa Mäkäläinen -86 Lauri Salovaara -94
Jimi Koskinen -88 Jussi Loipponen -94
Ville Pekkola -89 Vili Suntinen -95
Aleksi Alanen -91 Roni Byman -95
Vesa Heinonen -91 Iisak Vataja -95
Valtteri Mäkäläinen -92 Aku Kämäri -95
Sebastian Booker -93 Ali Ahola -95
Otto Aalto -94 Anttoni Kosonen -95
Esko Salonen -96
Arttu Saarijärvi -96
Juho-Matti Henttonen -96
Cihat Altunel -96
Aapeli Alanen -96
Olli Salonen -96
Simo Suhonen -96
Arttu Tammi -96
Aku Haikonen -96

KTP
Milos Dobras -87 Joni Harjula -83 Topias Suortti -94 Emil Honkanen -94
Michael Pounds -88 Kalle Kilpeläinen -92 Miika Marttila -94
Sami Ikävalko -89 Jason Perheenmies -94
Juho Lehtoranta -89 Santeri Bremer -94
Joonas Lehtoranta -94 Jerome Röpelinen -94
Otto Kilpeläinen -94 Turo Veini -95
Miki Kuusisto -94 Joonas Pentti -96
Tomi Lommi -96
Samu Kudel -96
Roobert Lähde -96
Matias Posa -96

LrNMKY
Miki Puittinen -92 Anselmi Iivonen -94
Anttoni Tapio -92 Timi Puittinen -94
Henri Välimaa -92 Samu Myllärinen -94
Anton Kankaanpää -92 Olli Kaijansinkko -94
Teemu Turunen -94 Manu Tiitinen -94
Jaakko Ranta -95
Panu Noponen -95
Joonas Kosonen -95
Anton Budanov -95
Samu Luukkonen -95
Ronn Mononen -95
Eetu Myllärinen -96
Jere Mustonen -96
Akseli Hartikainen -96

Pantterit
Kimmo Muurinen -81 Harri Hohteri -79 Miro Myöhänen -94
Atte Perttu -90 Tuukka Kulha -85 Aleksi Kantonen -95
Marcel Liukko -92 Stefan Beatovic -90 Daniel Harima -96
Aleksi Akpaso -92 Miikka Mikkonen -95 Hannes Saari -97

Lapuan Korikobrat
Ville Turja -83 Antti Keski-Koukkari -90
Jussi Turja -90 Juho Kauro -90
Ilari Seppälä -93
Niko Övermark -94

Warriors
Jerome Djeen -91 Jiyer Paulo Lundoloke -93 Marcel Moore -94
Liam Djeen -92 Momodou Senghore -94
Richard Bejedi -93 Serafim Kurten -94
Emil Djeen -94 Orlando Taylor -94
Haile Belayneh -95
Ali Mubashar Ahmed -97

HoNsU
Sami Lehtoranta -79 Juuso Konttinen -90 Ville Karjalainen -86
Lasse Hintsala -84 Topias Kuukkanen -92 Kalle Kuokkanen -89
Niko Malinen -90 Niko-Pekka Pantsu -93 Samir Itani -90
Ilari Konttinen -94 Olli Lehtonen -90
Harri Keskitalo -90
Jussi Ruuskanen -92
Miikka Markkanen -93
Tuomas Töyrylä -93
Ville Lehtonen -95
Harri Kalteenmäki -95
Santeri Hirvi -96
Lauri Markkanen -97
Semi Laine -97

Pussihukat
Timo Heinonen -81 Jukka-Pekka Väänänen -84 Oskar Michelsen -95 Kalle Virtanen -94
Mikko Koivisto -87 Mikko Martikainen -94
Antto Nikkarinen -91 Antti Ylinurmi -94
Jussi Markkanen -94
Joel Lahtinen -94
Khadar Ali Muhamed -94
Eetu Nurminen -95
Jami Lehti -95
Mikael Wikman -96

Kouvolan Pojat
Juha Piepponen -94 Petri Koskinen -95
Alexander Madsen -95
Tuomas Hirvonen -96

Joensuun Kataja
Roope Kinnunen -91
Arttu Koljonen -92
Johannes Lasaroff -95

Äänekosken Huima
Aleksi Huuskonen -88 Pena Ranta -81 Lasse Luokomaa -89
Antti Kanervo -89 Sami Kajander -83 Vili Väisänen -90
Henri Kajander -86 Joni Hautsalo -91
Sami Mäntymaa -88
Markus Santa -91
Mika Honkonen -95
Jarmo Uecker -95
Otto Jämsen -95
Atte Jämsen -95

BC Nokia
Henri Hirvikoski -86 Timo Riihelä -80
Aleksi Koskinen -92 Ville Tuominen -89
Tomi Kankaanpää -89
Henri Jokinen -92
Tomi Papinoja -95
Tino Mäkelä -95
Shawn Hopkins -95

ONMKY
Jussi Eskola -89 Tomi Yrjänheikki -83 Jukka Ohtonen -91
Samuli Vanttaja -91 Jari Vanttaja -86
Teemu Junila -88
Vili Hautala -94
Aleksi Kemppainen -95
 
Viestejä
1 228
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Ulkomaat Korisliiga M1DA M1DB A-SM

EBT
Eldar Skamo -86 Niko Höglund -90 Joonas Suotamo -86 Damon Payne -95
Julius Pehkonen -93 Daniel Dolenc -93 Marco Tammi -87
Petri Pitkänen -88
Nicolas Dolenc -89
Antti Laukkanen -91
Oliver Tuomainen -92
Roope Visuri -92
Mikko Jantunen -92
Oscar Andersen -93
Matti Hautala -94
Anssi Tukiainen -94
Hussain Dassouki -94
Heikki Sivula -94
Mika Metsämaa -94
Robert Åhman -95
Janne Sarja -95
Miro Ikonen -96
Thomas Van Santen -96
HNMKY
Kristofer Clement -93 Mikael Holme -79 Antti Heiskanen -90 Mici Eestilä -94
Juuso Kauppinen -94 Oscar Lindqvist -90 Otto Hyvönen -94
Tarmo Rista -93 Erik Clement -95
Markus Vallila -93 Teemu Koskinen -95
Otso Laakkonen -93 Matias Suvanto -97
Joonas Tahvanainen -96 Kalle Johansson -97
JKS
Ville Viita -89 Valtter Kortelainen -95 Karri Kohtala -88 Konsta Kallio -96
Matias Ojala -89 Jesse Mäntylä -89 Joona Saanakorpi -97
Jesse Viita -93
Keravan Kori-80
Jukka Matinen -78 Toni Railotie -75
Samuel Haanpää -86 Karri Ärling -91
Robert Juvonen -91
Henry Alatyppö -94
Eetu Teljo -95
Ronny Eriksson -96
Kalle Kinnunen -96
Rudolf Nikander -96
LoKoKo
Eero Aaltonen -90 Esa Kaaja -84
Kristian Kulmala -95
Vaasan Salama
Olli Ahvenniemi -83
Michael Myllyniemi -94
Porvoon Tarmo
Pyry Rainamaa -90 Johan Wickholm -73 Anssi Nieminen -93
Teemu Hartikainen -91 Samuli Nieminen -96
Eemil Oikari -92
Samuli Suomela -94
SäyRi
Petri Virtanen -80 Kosti Naukkarinen -83
Vesa Pylkkänen -87
Jani Parkkinen -87
Jarno Lehto -92
Laukaan Urheilijat
Jere Luoma -93 Jarno Nissinen -77 Jaakko Björk -95
Kouvot
Juuso Mäenpää -93 Jussi Kukkonen -90 Eetu Nikkilä -95
Markus Mauno -96
Arttu Kukkonen -96
Aleksi Raita -97
Raholan Pyrkivä
Alex Vaenerberg -92 Miika Jokinen -94
Sykki
Antti Niskanen -86 Eero Sahlberg -90 Adam Shafie -95
Robert Siivola -93 Chrystosom Chukwuma -96
Visa-Basket
Eero Lehtinen -85 Fiifi Aidoo -96
Vimpelin Veto
Santeri Latvala -91
Mesuca Basket
Vesa-Pekka Laine -94
Hyvinkään Ponteva
Henri Vihavainen -86 Samuli Oja -93 Leo Litja -95
Mikko Jämsä -93 Roope Myyryläinen -94
Henri Ventoniemi -95
Naantalin Koripalloilijat
Miska Ahokas -90 Ville Hänninen -95 Konsta Rinne -96
Loviisan Koripallohokki
Tuomas Iisalo -82 Tuomas Huovila -94
Valtteri Leino -95
Peli-Karhut

Jouko Järvinen -87 Santeri Mäntynen -95
Samuli Hänninen -96
ToPoLa
Elias Kajander -80 Henrik Siven -94
Leppävaaran Pyrintö
Teemu Sulonen -94 Ali Mohamed -94
Kiimingin Riento

Jani Siivikko -79
Tampereen NMKY
Jari Pulkkinen -84
Karkkilan Urheilijat
Ville Pyykkönen -77
Tomi Sakala -80
Sami Syrjälä -81
Teemu Heiskanen -84
Ilari Heino -86
Teemu Kilpeläinen -94
Miikka Luosmaa -94
Santeri Ryynänen -94
Samuli Brofeldt -94
Teemu Gröhn -95
Jirko Leivo -96
Aatu Kivimäki -97
Artturi Nieminen -97
Mikkelin NMKY
Juho Nuutinen -85 Samuli Kuusisto -94
Johannes Laine -89
Matti Vilhunen -89
Heinäveden Hyrske
Kimmo Tolvanen, -77
Janne Kinnunen -87
Topias Karvinen -93
Rekolan Urheilijat

Mika Nuolivirta -94 Miikka Nieminen -97
Peetu Drockila -94
Basket Savonlinna

Timo Manninen -86
Mika Manninen -89
Wartti-Basket
Janne Hänninen -86
Mikael Kauhanen -94
Raision Palloseura

Mikael Laihonen -94
Eetu Kujala -94
Haminan Seudun NMKY
Luukas Tukia -90
Vaajakosken Terä

Tuure Tabell -93
Espoon Akilles
Leo Jaakkonen -94
Klaukkalan NMKY
Juha Anttila -96
Orimattilan Jymy
Janne Keskevaari -94
Ville Karvonen -96
Isojoenrannan Sisu
Roope Lindfors -95


Pelaajamäärät sarjoittain ja syntymävuosittain
Ulkomaat Korisliiga M1DA M1DB ASM Yhteensä
-73 - - 1 - - 1
-74 - - - - - -
-75 - - - 1 - 1
-76 - - - - - -
-77 - - 1 2 - 3
-78 - 2 - - - 2
-79 - 1 3 - - 4
-80 1 1 2 1 - 5
-81 1 3 1 1 - 6
-82 1 3 1 - - 5
-83 - 2 4 - - 6
-84 1 2 2 3 - 8
-85 - 3 1 3 - 6
-86 - 8 5 5 - 18
-87 - 4 5 3 - 12
-88 2 4 5 2 - 13
-89 - 4 4 7 - 17
-90 1 8 7 10 - 26
-91 2 11 3 6 - 22
-92 1 16 9 5 - 31
-93 1 13 10 17 - 41
-94 1 15 9 25 39 89
-95 2 4 17 12 33 68
-96 - 1 3 12 33 49
-97 - - 1 4 8 13
Yht. 14 109 92 118 113 446
 
Viestejä
1 228
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Maajoukkuepelaajat kasvattajaseuroittain.

Kokoonpanotiedot julkaistuista viime kauden maajoukkueringeistä.

Miehet MU20 MU18 MU16

Pyrintö Petri Heinonen Joonas Cavén Severi Liljeberg
Antti Nikkilä Osku Heinonen Niko Mattila
Topias Palmi

MaSu-Basket Petteri Koponen Iikka Mäki Taneli Kostilainen
Sasu Salin Julius Rajala Patrik Söderholm

Kaarinan Ura
Ville Kaunisto Teemu Ritanotko
Matti Nuutinen Emir Sulejmanovic

TuNMKY
Teemu Rannikko Dariush Hazrati
Mikael Sandberg Timka Jaakkola

Pussihukat
Mikko Koivisto Oskar Michelsen
Antto Nikkarinen

Keravan Kori-80
Samuel Haanpää Ronny Eriksson
Jukka Matinen

Namika Lahti
Vesa Mäkäläinen Sebastian Booker Otto Aalto Aapeli Alanen
Valtteri Mäkäläinen Juho-Matti Henttonen

Pantterit
Kimmo Muurinen Aleksi Akpaso Daniel Harima
Marcel Liukko

Torpan Pojat
Shawn Huff Joel Heinikoski Joni Herrala Elias Eerikinharju
Johnny Laakkonen Henri Niemistö

Tapiolan Honka
Carl Lindbom Villematti Kopio Anton Odabasi Topi Halme
Okko Järvi
Leo Machana
Matti Meldo

HNMKY
Hanno Möttölä Kristofer Clement Juuso Kauppinen Alexander de Miguel Lamminen
Joonas Tahvanainen

FoKoPo

Tuukka Kotti Markus Molenius

Korihait
Gerald Lee Mikael Herbert

Salon Vilpas
Roope Ahonen Tommi Huolila

Koripallohokki
Tuomas Iisalo

Huima
Antti Kanervo

SäyRi
Petri Virtanen

LrNMKY

Anttoni Tapio Akseli Hartikainen
Henri Välimaa

EBT

Daniel Dolenc Miro Ikonen
Thomas Van Santen

Laukaan Urheilijat
Jere Luoma

Korikobrat
Ilari Seppälä

Raholan Pyrkivä

Alex Vaenerberg

KTP
Miki Kuusisto Joonas Pentti
Joonas Lehtoranta Matias Posa

Wartti Basket
Mikael Kauhanen Ville Leikas

Karkkilan Urheilijat
Miikka Luosmaa Jirko Leivo

Kouvolan Pojat
Alexander Madsen Tuomas Hirvonen

BC Nokia
Shawn Hopkins

NaKo
Ville Hänninen

Rekolan Urheilijat
Mika Nuolivirta

LePy
Teemu Sulonen

Warriors
Orlando Taylor

Hyvinkään Ponteva
Henri Ventoniemi

Vaasan Salama
Michael Myllyniemi

Visa-Basket
Fiifi Aidoo

Orimattilan Jymy
Ville Karvonen

Honsu Juniorit
Lauri Markkanen

Porvoon Tarmo
Samuli Nieminen
 
Viestejä
350
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Miten Michael Myllyniemi lasketaan Pyrinnön kasvatiksi? Pelasi B-junnuihin asti Vaasassa, sitten Lapualla ja vasta muutaman vuoden ollut Treella.
 
Viestejä
1 228
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Karhunkaataja sanoi:
Miten Michael Myllyniemi lasketaan Pyrinnön kasvatiksi? Pelasi B-junnuihin asti Vaasassa, sitten Lapualla ja vasta muutaman vuoden ollut Treella.

Basket.fi sanoo Pyrintö, eikä minulla ollut sen parempaa tietoa. Korjataan Vaasan Salaman leiriin, siis!
 
Viestejä
7 517
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Eiköhän Madsen sekä Hirvonen ole ihan Kouvojen kasvatteja, kun ymmärtääkseni Kouvolan Pojat ei ole mikään kasvattajaseura, vaan tietääkseni kuitenkin täysin Kouvoista irrallaan oleva yksittäinen miestenjoukkue (vaikka koostuukin ymmärtääkseni entisistä Kouvo-pelureista)?
 
Viestejä
1 417
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

^^Tästä seuraa kysymys, että mikä on minkäkin seuran kasvattava rooli, jos lahjakkuus siirtyy c-nuorien jälkeen muualle? B-nuoriin mennessä kenestäkään tuskin on kasvatettu korisliigapelaajaa.

Mutta mielenkiintoista dataa. Pitää tutustua paremmalla ajella ja virkeämpänä hieman tarkemmin.
 
Viestejä
403
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Säyri oli tippunut kokonaan listoilta pois jostain syystä. Korisliiga: Petri Virtanen -80, M1A: Kosti Naukkarinen-83, Jani Parkkinen-87, Vesa Pylkkänen -87, Jarno Lehto -92
 
Viestejä
1 228
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

raappa sanoi:
Eiköhän Madsen sekä Hirvonen ole ihan Kouvojen kasvatteja, kun ymmärtääkseni Kouvolan Pojat ei ole mikään kasvattajaseura, vaan tietääkseni kuitenkin täysin Kouvoista irrallaan oleva yksittäinen miestenjoukkue (vaikka koostuukin ymmärtääkseni entisistä Kouvo-pelureista)?

Taaskin Basket.fi ilmoittaa kasvattaseuraksi Kouvolan Pojat. Korjataan toki, jos on parempaa tietoa.
 
Viestejä
1 228
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Weijo sanoi:
Säyri oli tippunut kokonaan listoilta pois jostain syystä. Korisliiga: Petri Virtanen -80, M1A: Kosti Naukkarinen-83, Jani Parkkinen-87, Vesa Pylkkänen -87, Jarno Lehto -92

Jostain syystä oli kyydistä tippunut myös EBT, HNMKY, JKS, Kori-80, LoKoKo ja Porvoon Tarmo, mutta nyt on kaikki taas mukana.
 
Viestejä
319
Vs: Keskustelua suomalaisista kasvattajaseuroista

Missä on Lokokon kaikkien aikojen kovin l. Veli Taatila?
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös